Živnostenská kontrola a její zahájení

Výkon této kontroly se řídí příslušnými ustanoveními zákona o kontrole. Kdo je oprávněn ji provádět? Vrámci své působnosti živnostenský úřad, kdy jeho pracovníci sledují, zda skutečně jsou a jakým způsobem plněné povinnosti, které stanoví právní předpisy. Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, kterým je to, že kontrolní orgán předloží podnikateli pověření ke kontrole. To může být předloženo i jiné osobě, která například dodává nebo dodala zboží nebo vykonává služby kontrolované osobě. Dalším předkládaným dokumentem je doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě. Jeho součástí je pověření ke kontrole a také seznam kontrolujících osob.
tři panáčci

Oprávnění kontrolujících osob

Podle zákona mají kontrolující osoby oprávnění vstupovat nejen na pozemky a do staveb, ale také do dopravních prostředků.  Ale do obydlí podnikatele jsou tyto osoby oprávněné vstoupit jen v těch případech, pokud je toto užívané k podnikání, nebo, aby bylo právě zjištěno, zda není k těmto účelům obydlí využívané.

Povinnosti kontrolujících osob

Jejich povinností v souvislosti s výkonem kontroly je například dokládat u kontrolních zjištění potřebné podklady, dále mají povinnost šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolovaných osob, umožnit kontrolované osobě, aby se mohla účastnit výkonu kontroly na místě a nakonec vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolovanému podnikateli. Jeho obsahem jsou ty skutečnosti, které se vztahují právě k vykonané kontrole. Co tedy obsahuje? Vždy je v něm uveden kontrolní orgán, dále označení předmětu kontroly a osoby podnikatele. Důležitý je zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny. Součástí jsou také ty podklady, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí. Nesmí chybět poučení o možnosti, jak podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu námitky spolu s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají. Povinný je také datum vyhotovení a podpis kontrolujícího.
vysvětlování od kolegy

A co kontrolovaná osoba?

Jako kontrolovaný podnikatel máte například povinnost vytvořit podmínky pro výkon kontroly, poskytovat k tomu potřebnou součinnost, umožnit kontrolujícím osobám výkon jejich oprávnění, ale také podat ve stanovené lhůtě kontrolujícímu orgánu písemnou zprávu, kde je uvedeno odstranění nedostatků zjištěných kontrolou, nebo jaké byly z vaší strany provedené kroky k jejich prevenci.